بهراد آسانبر- فروش، نصب، خدمات پس از فروش آسانسورهای هیدرولیک با قطعات موریس ایتالیا liftiran.com liftiran.com محل تبلیغ شما در پورتال آسانسور و پله برقی لیفتیران

آموزش

منوی اصلی

آگهی ها

محل تبلیغ شما
بیمه آسانسور- بیمه ما
محل تبلیغ شما
خدمات طراحی، محاسبه و تهیه نقشه استاندارد آسانسور
تله کابین77539630
 
>>تاریخچه صنعت آسانسوردرجهان ۱۳۹۴/۴/۲۶

نیروی موتورهای هیدورلیک آبی

آب!بالا کشیدن آب اولین دل مشغولی انسان درعصر ورود به دوره کشاورزی روشمند بود. بعدها این آب بود که به مدت دوقرن دربالا کشیدن اجسام به کمک انسان آمد. درآغاز انقلاب صنعتی آنگاه که آب به بخار تبدیل شد خدمتگزاری قدرتمند بود.

بخار آب که نقش وزنه تعادل را بازی می کرد وکابین را بالا می کشید ازموتورهایی به صورت مرکزی یا نصب شده درمحل تامین می شد بخار آب واسطه ای برای بالا وپایین کشیدن یک پیستون درسیلندر پیش راندن یک موتور رانش مستقیم ویا کشیدن یک کابل بودنیروی آب می توانست بارهای عظیمی را بالا بکشد وکابلهای چندتایی آسانسورمسافربررا تا ارتفاعات زیادوباسرعت بالایی جابه جا کند.

درطول دوره استفاده ازسیستم هیدرولیک صنعت آسانسور آموخت که چگونه با استفاده ماهرانه ازوزنه تعادل وآکومولاتور فشارآب راافزایش دهد.نیاز به پیستون وسوپاپ باعث رواج مواد وتکنیکهای جدیدی شد.آلیاژهای جدیدی برای ساخت سیلندر پیستون وسوپاپها برای استفاده درفشارهای بالا ساخته شد وعملیات کم سروصداتری راسبب گشت .درابتدا تنها بارهای بزرگ با سیستمهای هیدورلیک به آهستگی دراسکله ها کارگاهها وکارخانه های بریتانیا جابجا می شدند اندکی بعد باتغییراتی جابجایی بارهای سبک بخش تجاری وپس ازچندی حمل ونقل مسافرباآسانسورباسرعت های بالا نیزمسیرشد.حالا دیگر بارهایی جابجا می شد که درابتدا درذهن نمی گنجید.اگرانگلیسی ها درخط مقدم توسعه بالابرها با سیستم هیدورلیک برای مصارف صنعتی وتجاری بودند.اما این فرانسوی ها بودند که کاربرهای تازه ای برای آن دردنیای فرهنگ وتفریج وسرگرمی یافتند وآن را دربرج معروف ایفلوفروشگاههای بزرگ به کارگرفتند.سیستم هیدرولیک باردیگر ودرزمان سیستمهای برقی گذشته افتخارآمیزخودرابازیافت :اما این بارروغن با آب جایگزین شده بود!دراین زمان آمریکایی ها بودندکه سیستم هوا- روغن را به سیستم تمام روغن تغییر ماهیت داده وآن را دربالابرها به کارگرفتند.سیستم هیدرولیک ابتدا دربخش حمل باربه کارگرفته شد اما باآمدن پمپهای کم صدا برای جابه جایی مسافرنقش چشمگیری برعهده گرفت .

سیستمهای هیدرولیک رانش مستقیم

دودستگاه آسانسور مسافر بر Edeuxغول پیکر که درنمایشگاه پاریس درسال 1867به نمایش درآمدند.این بخش مورد توجه 9میلیون بازدید کننده ازسراسرجهان قرارگرفت.دراین زمان بود که فرانسوی ها واژه "آسانسور" را به کارگرفتنددرحالی که انگلیسی ها همچنان ازواژه بالابر(Lift) استفاده می کردند.

پیستون ها وچرخ دنده ها

درشکل آسانسورساخت اوتیس – تافت را می بینیدکه ازیک مارپیچ فلزی محکم دردرازای مسیربالا کشیدن امتداد یافته است. این مارپیچ 20اینچ طول داشت.یک پیچ مهره بزرگ قرقره ها رانگهداشته وروی مارپیچ حرکت می کند وبه دوریک چرخ دنده مخروطی پیچیده می شود.کابین بزرگ چوبی که باهمان پیچ مهره بزرگ پشتیبانی می شود به دورمارپیچ پیچیده وبالاوپایین می رود.سرعت آن کم بوده وبایک دستگیره ازداخل کابین کنترل می شود. آسانسور به یک ترمز خودکار اصطکاکی ودرهای خودکار مجهزبوده ویک سیال هنگام پایین آمدن فرودآن را به تاخیرمی اندازد.به دلیل فقدان وزنه تعادل حضورسیال سرعت کابین رادرزمان پایین آمدن کنترل می کند .این آسانسورقیمت بالایی معادل 25هزاردلارداشت .تنها دودستگاه ازاین آسانسورساخته شد که یکی درنیویورک ودیگری درفیلادلفیا مورد استفاده قرارگرفت.


پیستونهای کششی

دستگاه ساخت وارنرتا 8طبقه کابین را بالا می برد وبعضی انواع تا 12طبقه توان بالا کشیدن کابین راداشتند. عملیات درکابین با کابل کنترل می شدو می توانست کابین را به آهستگی ونرمی ودرسرعتهای بالا به پایین برساند.آکومولاتورکارراندن کابین را بسیارراحت ساخته بود.نکته مهم این که محفظه روغنی آن درعقب سرسیلندرقرارداشت

Liftiran

 

 

 نام
 ایمیل
وبسایت

 نظر شما
کد امنیتی*
خطا! کد امنیتی صحیح نیست.
 
بازگشت

Copyright (c) 2005. LiftIran.com The Portal of Iranian Elevatoring. All rights reserved for Shiva Group Inc.
|Liftiran.com |LiftCAD.ir |LIFTdesigner.ir |shivaSoft.ir |