بهراد آسانبر- فروش، نصب، خدمات پس از فروش آسانسورهای هیدرولیک با قطعات موریس ایتالیا liftiran.com liftiran.com محل تبلیغ شما در پورتال آسانسور و پله برقی لیفتیران

آموزش

منوی اصلی

آگهی ها

محل تبلیغ شما
بیمه آسانسور- بیمه ما
محل تبلیغ شما
خدمات طراحی، محاسبه و تهیه نقشه استاندارد آسانسور
تله کابین77539630
 
>> انتخاب آسانسور ۱۳۹۴/۴/۲۶

یکی ازبزرگترین مشکلاتی که دریک سازه دارای آسانسور با آن مواجه هستیم این است که بدون درنظرگرفتن محاسبات ترافیکی نوع ظرفیت آسانسوررا سلیقه ای انتخاب میکنیم .با این کار حتی ابعاد درست چاهک را دربسیاری ازپروژه ها با توجه به ظرفیت آسانسور درنظرنمی گیریم وپس از اجرای اسکلت پروژه ، با مشکلات بسیاری دررابطه بانصب آسانسور روبرو می شویم ،دراصطلاح ، اول اجرا میکنیم وبعد مطالعه صورت می گیرد. من این نقص را ناشی ازاین میدانم که آساسوررا بعنوان یک عنصر مهم درپروژه تلقی نمی کنیم وآنرا بسیار سطحی  می بینیم . چگونه ممکن است که مقاومت یک سازه بسیار عظیم را دربرابرنیروهای جانبی ،مثل بادوزلزله محاسبه کنیم ولی این موضوع را درنظر نگیریم که ممکن است درزمان بروز این عوامل طبیعی افرادری داخل آسانسورباشند، آیا تاکنون آسانسوری طراحی ونصب شده است که آنرا درمقابل چنین عواملی ، مقاوم کرده باشیم یا دراصطلاح این وسیله را براساس این نیروها طراحی کنیم ؟ خیلی ساده وصریح بگویم که ( محاسبات مربوط به بیش از50% آسانسورهایی که درکشورمانصب وراه اندازی می شود ،فقط وفقط به صورت تجربی صورت می گیرد) یعنی اصلاّ هیچگونه مطالعات دقیق واصولی توأم با علم وفن آوری ازابتدای شروع پروژه ( فنداسیون ) صورت نمی گیردوچون معلومات افراد متخصص دراین زمینه به صورت مدون دراختیار مهندسان عمران ومعمارقرارنمی گیرد ،لذا آنها فقط وفقط یک فضای خواص به عنوان محل آسانسوردرنظر گرفته تا درداخل آن آسانسورنصب شود.یعنی ازابتدا با متخصصان آسانسورمشاوره ای نمی کنند ،حالا این ابعاد با توجه به حجم رفت وآمد ساکنان آپارتمان دارای چه ظرفیتی باشد،مشخص نیست ! نکته دیگری که دراین بحث حائزاهمیت است ،مسئله مربوط به استانداردهای EN81اروپا و5655 بریتانیا وسایراستانداردهای موجود درزمینه آسانسوردرداخل کشوراست . متاسفانه مطالب ومفاد استانداردها فقط توسط تعداد اندکی ازمتخصصان مجرب واهل فن درک  می شود . درحالیکه سایرین تنها بعنوان یک تبلیغ ، نام این استانداردها را درکارتها وکاتالوگهای خود ذکر می کنند ،اما اگرازآنها تاریخچه این استانداردها پرسیده شود ، نمی توانند پاسخگو باشند وفقط ازهمان نصب ومونتاژسنتی خود استفاده می کنند . تاکی ما باید همچنان ازفن آوری برتردنیا دوربوده وفقط بانامهای لاتین آنها به صورت ظاهری آشنا باشیم وباجان صدهانفربازی کنیم ؟ دربسیاری ازموارد به ویژه درشهرستانها مشاهده می شود که برای نصب یک آسانسور،کل کارازابتدای مونتاژاسکلت فلزی ،ریختن بتن روی دال ونصب دروریل تامرحله استارت وراه اندازی، توسط یک نفرصورت میگیرد که تجربه نشان می دهد،نتیجه آن ازدست رفتن جان صدها انسان بیگناه است ،درصورتیکه این کار بایددرسه مرحله انجام پذیرد.

A. نصب دروریل توسط یک متخصص

B. مونتاژقسمت مکانیکال توسط یک متخصص دیگر :

C. نصب تابلوفرمان وراه اندازی توسط متخصص سوم .

به نظربنده ،تنها دلیلی که می شود بیان کرد این است که ازسوی سازمان بازرسی کیفیت واستانداروابسته به سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران نظارت مستمری به صورت جدی ،صورت نگرفته است.

دراینجا انتقادی را ازاین سازمان لازم میدانم که چرا بازرسان این سازمان نظارتی را که درشهرهای بزرگ ازجمله درتهران دارند درسایرشهرها ندارند؟ چرا که دربعضی ازشهرها مشاهده میشود که نصب وراه اندازی آسانسورومونتاژآن سلیقه ای بوده وهمین امرموجب مرگ صدها انسان شده که این سازمان باید درقبال اینگونه فجایای جبران ناپذیر،اقدامی اساسی واصولی نمایند.به امید روزی که ایجاد ونصب آسانسوردرسراسرکشوربه بهترین شکل انجام پذیرد وتمامی شرکتها دراین راستا ازیک قاعده وقانون واستانداردمشترک استفاده نمایند تادیگر شاهد مشکلات وحوادث دلخراشی دراین زمینه نباشیم.

درپایان بعنوان یک راه کارعلمی ومنطقی برای ایجاد ونصب آسانسوردرسازه پیشنهاداتی را درذیل ارائه می دهم .

انتخاب آسانسور

باانجام محاسبات ترافیکی که پارامترهای مهم آن درادامه آورده شده است ودرنظر گرفتن محدودیتهای ابعادی برای پروژه هایی که درحال انجام هستند ونیزدرنظرگرفتن ملاحظات ابعادی برای پروژه های درحال طراحی ،سعی می شود مناسبترین آسانسورکه هم ملاحظات ترافیکی وهم ملاحظات ابعادی را مدنظرقراردهد انتخاب شود


تحلیل ترافیک

ورودی

1. نوع ساختمان (مسکونی،تجاری،بیمارستانی،مدرسه وغیره )

2. تعداد کل طبقات

3. تعدادطبقات جمعیت دار

4. اگرواحدغیرمسکونی است تعداداتاقهادرهرواحدوتعدادواحدهای هرطبقه ودرغیراینصورت مساحت محیط هرطبقه

5. جمعیت هرطبقه

6. ارتفاع طبقات

7. طول مسیرحرکت آسانسور(تراول)

8. ساختمانهای خاص( مهدکودک ،خانه سالمندان،معلولین و....)

پردازش

1. تخمین جمعیت کل

2. تعیین جمعیت درزمان ترافیک

3. زمان انتظاربرای دریافت سرویس( INTERAVEL)

4. زمان یک سفرکامل (ROUND TRIP TIME)

پارمترهای مهم موثردرمحاسبه زمان یک سفرکامل :

کل زمان پیاده وسوارشدن – کل زمان بسته شدن درها- زمانهای پرش

 

 

 

خروجی

1. تعداد آسانسور

2. سرعت آسانسور

3. ظرفیت آسانسور

نوع کنترل

گروهی وتعداد آن – مجزا

 

طراحی آسانسور

پس ازآنالیزترافیک وبررسی محدویتهای ابعادی که براساس فاکتورهای صفحه بالا اطلاعات اولیه آن ازطریق بازدید ازمحل ویا بررسی نقشه های ابعادی ومشاوره با کارفرما صورت می گیرد،طراحی آسانسورانجام می شود.

مرحله اول- بررسی وتعیین ابعاد واندازه ها

مرحله دوم – بررسی وتعیین مشخصات فنی قطعات

مرحله سوم- تهیه نقشه های اجرایی جهت عملیات نصب وراه اندازی

استاندارد مورد نظردرطراحی : BS5655بریتانیاوEN81اروپا

مرحله اول طراحی : تعین ابعاد واندازه ها

پس ازانتخاب آسانسورمناسب ازنظرتعداد ،سرعت وظرفیت که بابررسی محاسبات ترافیکی ومحدودیتهای ابعادی صورت پذیرفت،براساس جداول ابعادواندازه ها مطابق مقررات BS5655و EN 81اروپا وتوصیه های ISOکه درادامه می آید ،سعی میشود مناسبترین ابعاد واندازه ها انتخاب گردد .

شایان ذکراست ابعاد واندازه های ارائه شده درجدوال پیوست صرفا برای آسانسورهای معمولی واستاندارداست.

درشرایط خواص وآسانسورهای ویژه مانند آسانسورهای گرد،آسانسورهای پانوراما( شیشه ای ) ویا اسانسورهای صنعتی ،ابعادواندازه ها براساس شرایط موجود تعیین میگردد اما همواره سعی میشود مقررات BS5655برای میزان فضای هرمسافر(مساحتها) رعایت گردد.

 

 

خروجی های مرحله اول عبارتند از:

1. تعیین ابعاد چاهک (عرض،عمق،ته چاه،اورهد،طول مسیر)

2. تعیین ابعاد موتورخانه ومحل آن (طول،عرض ،ارتفاع ،بالایاپایین )

3. تعیین ابعادکابین(یک طرف در،دوطرف در)

4. تعیین نوع درهاوابعاد آن (لولایی،تلسکوپی،سانترال،طول،عرض،ارتفاع)

5. تعیین موقعیت درها ونوع آنها(یک طرفه ،دوطرفه ،چپ ،راست )

6. نوع وزنه تعادل وابعادآن(چدنی،سربی،درابعادمختلف)

7. موقعیت وزنه تعادل(پشت کابین،بغل کابین)

مرحله دوم طراحی :تعیین مشخصات فنی قطعات

 

پس ازانتخاب ابعادواندازه ها ،مرحله دوم طراحی که درواقع مشخص نمودن دقیق پارامترهای فنی قطعات است ،شروع میشود.

ابعادواندازه های طراحی شده برای چاهک ،کابین ودرها، پارامترهای بسیارمهمی هستند که درانتخاب مشخصات فنی قطعات موثرند.

لذا عوامل اصلی مهم ،درانتخاب قطعات ومشخصات فنی آنها عبارتنداز:

عوامل موثردرانتخاب تجهیزات

1. نوع استانداردBS5655و EN 81اروپا

2. سرعت آسانسور

3. ظرفیت آسانسور

4. طول مسیرحرکت (تراول) آسانسور

5. ابعاد واندازه ها (چاهک ،موتورخانه،کابین،در)

6. نوع کاربری آسانسور

7. محیط کاربری آسانسور

8. انتخاب نوع وکیفیت حرکت آسانسور

 

مرحله سوم طراحی : تهیه نقشه های اجرایی جهت عملیات نصب وراه اندازی

پس ازطراحی ابعادی وتعیین مشخصات فنی قطعات وتجهیزات ،نقشه های اجرایی جهت آماده سازی چاه وهمچنین نحوه قرارگیری ونصب تجهیزات ونقشه مدارهای کنترل ،تهیه می گردد. دراین مرحله ازطراحی ،پارامترهای زیرمشخص میشود:

1. نحوه اسکلت فلزی وآهن کشی جهت چاهک های آجری (محل نصب براکتهای ریل)

2. نحوه پلیت گذاری برای چاهک بتنی (محل نصب براکتهای ریل)

3. نحوه قرارگیری تجهیزات آسانسوربرای عملیات نصب

4. مشخص نمودن محل سوراخهای سکوی موتورخانه

5. نحوه بتن ریزی کف چاهک ومحل قرارگرفتن بافرها

6. نحوه آماده سازی محلهای نصب درها

7. محاسبه نیروهای وارده به سازه اصلی چاهک

8. مشخص نمودن نقشه اجرایی موتورخانه (قلاب سقف،هواکش موتورخانه وچاهک ،درورودی ،محل تابلوبرق سه فاز)

9. تهیه نقشه کنترل فرمان ونحوه سیم کشی چاهک وموتورخانه

10. ارائه دستورالعملهای کابل کشی وآماده سازی تابلو سه فازجهت کارفرما

انجام بازرسی های فنی نهایی وتحویل تجهیزات به کارفرما

Liftiran

 

 

 نام
 ایمیل
وبسایت

 نظر شما
کد امنیتی*
خطا! کد امنیتی صحیح نیست.
 
بازگشت

Copyright (c) 2005. LiftIran.com The Portal of Iranian Elevatoring. All rights reserved for Shiva Group Inc.
|Liftiran.com |LiftCAD.ir |LIFTdesigner.ir |shivaSoft.ir |